Pályázati kiírás és szabályzatI. Célok

A turisztikai piac állandóan változó igényei hazánkban is újszerű megoldások bevezetésére sarkallnak, melyben fontos szerepet játszik a feltörekvő generáció innovatív gondolkodásmódja. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (a továbbiakban: „MTSZA”) munkájának egyik fókusza a modern magyar turizmus megteremtésének elősegítése. Az MTSZA fókuszpontjaival összhangban, jelen fesztivál innovációs verseny (a továbbiakban: „Verseny” vagy „Pályázat”) célja a turizmus ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód ösztönzése a felsőoktatásban résztvevő hallgatók körében, akik egyben a szakmai utánpótlást képviselik. Az MTSZA hisz a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók újszerű látásmódjában, szaktudásában, valamint innovatív gondolkodásmódjában, melyet a Verseny által kíván ösztönözni és elismerni. Hisszük, hogy a versenyelőny kialakításához, illetve megőrzéséhez elengedhetetlen az innovatív ötletek szakmai támogatása és piacra segítése. A digitalizáció és a digitalizációhoz kapcsolható innovációk a turizmus ágazatát is teljes egészében áthatják, hiszen az utóbbi években történt gyors ütemű fejlődéshez jelentősen hozzájárult a digitális technológia átalakulása is. Így, az MTSZA által életre hívott CheckINN márka célja egy olyan innovációs hub létrehozása, amely magába foglal mindent, ami kreatív és újszerű a turizmusban, elősegíti az ágazati értékteremtést és kapcsolatépítést.II. A Verseny általános bemutatása

Az MTSZA az innováció iránti elkötelezettségével, a turisztikai vállalkozó szellem előre mozdításának érdekében meghirdeti a CheckINN elnevezésű Turisztikai Innovációs Versenyt a magyarországi felsőoktatásban résztvevő, összes hallgató számára. A nagyszabású Verseny keretén belül, a hallgatóknak 3 fős csapatokban lehetőségük van innovációs ötletüket benyújtani. A szakértő bírálók által legjobbnak ítélt pályamunkák nagyértékű díjazásban részesülnek.


III. A Versenyben résztvevő szereplők

1. A Versenyt meghirdető Fél:

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., III. emelet 4. ajtó
Adószám: 18941610-2-42;
Képviselő: dr. Princzinger Péter, a kuratórium elnöke

2. Pályázók köre:

A Versenyben mindazon, nappali, esti, és levelező tagozaton tanuló EGT állampolgárságú vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2021/2022 tanév őszi félévében aktív és nagykorúak és cselekvőképesek. A versenyben részt vehet alap, illetve mesterszakos hallgató is. A Versenyben résztvevők (a továbbiakban: Pályázók, egyes számban Pályázó) kizárólag háromfős csapatot alkotva (a továbbiakban: Csapat), nyújthatnak be pályamunkát (a továbbiakban: Pályamunka) a Pályázatban való részvételre.

A Pályázóknak a Pályázatban való részvételre jelentkezéskor egyedi Csapat nevet szükséges megadniuk. A megadott egyedi Csapat névként nem választható és használható olyan név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
  • jogellenes (így különösen harmadik személy jogait, szerzői jogot, névjogot vagy más személyiségi jogát sértő), vagy
  • obszcén, közerkölcsöt sértő, gyűlöletet, vagy félelmet keltő, vagy
  • megtévesztő.

Ha az MTSZA megítélése szerint az egyedi Csapat név a jelen pontban foglalt követelményeket nem teljesíti, úgy a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagját 3 munkanapos határidő tűzése mellett a Csapat nevének megváltoztatására hívja fel. Ha a Csapat ezen határidőt elmulasztva a Csapat nevét a jelen pontban foglaltak figyelembevételével nem módosítja, úgy az MTSZA a Csapatot (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázót) a Pályázatban való részvételből a jelen kiírásban írtak szerint kizárhatja.

A Pályázó elfogadja, hogy abban az esetben, ha a pályázó Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor vagy a Pályamunka benyújtását követően, de legkésőbb az Eredményhirdetésig, a Csapat (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó) a Pályázatban való részvételből a jelen Versenykiírásban írtak szerint kizárásra kerülhet.

Abban az esetben, ha adott Csapat vonatkozásában a Pályamunka benyújtását követően bármely olyan körülmény merül fel, amely alapján a Csapatnak a Pályamunka benyújtásakor meglévő tagjai közül bárki, akár a jelen versenykiírásban írtak miatt vagy egyéb okból nem vehet részt, vagy nem tud részt venni a Pályázat további fázisában, a Csapat meglévő tagjai méltányossági kérelmet írhatnak az MTSZA-nak annak érdekében, hogy a Csapat - és így a további Pályázók - részt vehessenek a Pályázat további fázisaiban. A kérelemben ismertetniük kell a fennálló helyzetet és azt, hogy csökkentett létszámban kívánnak-e a Pályázatban a továbbiakban is részt venni. Az MTSZA részéről ezen kérelmek elbírálásában a kuratórium elnöke vesz részt. Az MTSZA a kérelem átvételét követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.


IV. Pályamunkák témája

A Pályázók és így ennek megfelelően a Csapatok az alábbi kategóriákban és az alábbi területeken nyújthatnak be Pályamunkát:
Kategóriák
Szállodaipar-vendéglátás
Aktív turizmus
Közlekedés, mobilitás
Területek
Digitális, IT innováció
Szolgáltatás innováció
Marketing innováció
Zöld innováció


A Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a regisztráció során meg kell adnia, hogy mely kategóriában és mely területen szeretnének Pályamunkát benyújtani.


V. Pályamunka benyújtásának módja, Verseny közzététele

A Pályamunkák benyújtásának helyszíne és módja: meghatározott online rendszeren keresztül történik (a továbbiakban: Online Rendszer), amely az alábbi weboldalon érhető el: innovacio.check-inn.hu. Ez az Online Rendszer egy erre a célra speciálisan kialakított felület, mely lehetőséget biztosít a Pályamunkák benyújtására, majd a bírálatok elvégzésére és nyomon követésére.
A Versenybe történő regisztrációkor a Pályázóknak az alábbi, valós személyes adatokat szükséges megadni:

  • Név
  • Születési dátum
  • Telefonszám
  • E-mail cím

A Pályázó álnév megadásával nem jogosult részt venni a Pályázaton és a személyes adatai valódiságát az MTSZA felhívásra hitelesen, érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni köteles. Az MTSZA a nem valós adatokkal részt vevő Pályázókat kizárhatja a Pályázatból.

A pályázó Csapatoknak regisztrálniuk kell az Online Rendszerben, megjelölve felsőoktatási intézményüket, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum feltöltése szükséges mindhárom csapattag részéről, a passzív hallgatói jogviszony kizáró ok. A csapattagoknak a jelen Versenyszabályzat szerint a regisztráció során ki kell jelölniük a Csapat nevében nyilatkozattételre jogosult Pályázót. A regisztráció során a nyilatkozattételre jogosult Pályázónak csatolnia kell az egyes Pályázók által a jelen Versenyszabályzat I. sz. melléklete szerinti nyilatkozatát arról, hogy
(i) a jelen versenykiírást elfogadják és tudomásul veszik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el;
(ii) a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában mindegyik Pályázó térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyez az MTSZA részére, a jelen versenykiírásban meghatározott feltételek szerint.

A nyilatkozatok kapcsán az MTSZA tájékoztatja a Pályázókat, hogy az általuk benyújtott és az MTSZA által elfogadott és díjazott ötlet gyakorlati megvalósításához Csapatként, amennyiben ez a Csapat szándékában áll, aktívan hozzájárulhatnak, az MTSZA-val együttműködhetnek azzal, hogy a jelen Pályázatban ismertetett juttatáson felül egyéb, külön juttatás ezért nem illeti meg a Pályázókat. Az Online Rendszer struktúrájában követi a Pályázat tartalmi kiírásában meghatározottakat, a bírálatok egyszerű elvégzésének érdekében. Kizárólag azon Pályamunkák minősülnek benyújtottnak, amelyek az MTSZA adatai alapján határidőre beérkeznek (feltöltésre kerülnek) az Online Rendszerbe.


VI. A Verseny ütemezése, határidőkre vonatkozó információk


Tevékenység
Dátum 
A verseny meghirdetésének napja
2021.10.25
Első forduló, jelentkezési időszak
2021.10.25-2021.11.21
Első forduló, jelentkezési időszak lezárulta
2021.11.21 23:59:59
Első körös bírálat (továbbjut-e vagy sem) 
2021.11.22-2021.12.05
Második forduló
2021.12.06-2022.01.02
Második forduló lezárulta
2022.01.02. 23:59:59
Második körös bírálat 
2022.01.03-2022.01.31.
Eredményhirdetés
2022.02.01

A fent jelzett határidők bármely Pályázó általi elmulasztása jogvesztő jellegű.


VII. Pályamunkák tartalmára vonatkozó előírásokA Pályamunkákat a fentiekben meghatározott Online Rendszeren keresztül az alábbi struktúra szerint várjuk:
Első forduló
 „Elevator pitch”
A csapat és az ötlet rövid bemutatása egy maximum 3 perc hosszúságú „elevator pitch” videó keretében, amely alapján eldől, hogy az ötlet érdemes-e további kidolgozásra és továbbjut-e a második fordulóba. A videónak tartalmaznia kell a csapat rövid bemutatását, az innováció rövid bemutatását és az ötlet rövid koncepcióját. Maximum 3 perc hosszúságú videó
Maximum 3 perc hosszúságú videó
Második forduló
 Innovációs stratégia
1. Innováció pontos leírása, bemutatása
2. Üzleti modell, amely tartalmazza:
- az innováció erőforrás igényeit, költségeit
- potenciális piacméretet
- profit és megtérülési lehetőségeit
- marketing lehetőségeit

Maximum 10 MB PDF

A Csapat minden egyes Pályázója egyénileg és csapatként is szavatolja és garantálja, hogy sem a Pályamunka, sem annak egyetlen eleme, sem a Pályamunkában felhasznált bármely dokumentum, kép, videó stb. nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb jogait, jogos érdekét. A Csapat minden egyes Pályázója szintén szavatolja, hogy olyan ötlet nem kerül benyújtásra, amely már más platformon díjazásra, valamint nagyközönség előtt bemutatásra került, illetve olyan ötlet nem nyújtható be Pályamunkaként, amely már beadásra került a 2019-es, illetve 2020-as CheckINN Innovációs Versenyen. A Csapat minden egyes Pályázója kötelezettséget vállal arra és elfogadja, hogy abban az esetben, ha megszegi a fenti bekezdésben foglalt szavatosságát és garanciát, jelen versenyből automatikusan kizárásra kerül. A Pályázók ezen túlmenően vállalják, hogy amennyiben a Pályamunkájuk bejut az elbírálás második fordulójába, felkérésre részt vesznek és szerepelnek azon a videófelvételen, amelyet az MTSZA készít és nagyközönség előtt levetít a 2022. február 1. napján megrendezésre kerülő díjátadó eseményen. A videóban szintén bemutatásra kerülhetnek a Közönségdíjas szavazásra javasolt Pályamunkák is. Ehhez a pályázók külön íven szövegezett nyilatkozatban járulnak hozzá, mely önkéntes.


VIII. Pályamunkák elbírálása

A Pályamunkák elbírálása két fordulón keresztül történik. Az első forduló során kiválasztásra kerülnek azok az ötletek, amelyek további kidolgozásra érdemesek, és továbbjutnak a második fordulóba.
Minden egyes Pályamunkát az MTSZA által felkért és alábbiakban meghatározásra kerülő Bíráló bírál el. Az egyes Pályamunka elbírálása során nem lehet Bíráló az a szakember, aki az adott Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez a 2021/2022. tanév első félévében. Az értékelésben résztvevő személy köteles ezen összeférhetetlenséget azonnal jelezni az MTSZA felé.

Minden Pályamunkát három Bíráló bírál el és bírálónkként egy Pályamunka összesen legfeljebb 50 pontot kaphat, mely az alábbiak szerint részleteződik:

 Bírálat 
 Megnevezés
 Pontozási skála
 Innováció pontos leírása, bemutatása
 0-10 pont
 Ötlet újszerűsége, innovációs tartalma
 0-20 pont
 Üzleti modell
 0-20 pont
 - az innováció erőforrás igényeinek, költségeinek meghatározása
 0-5 pont
 - piacméret meghatározása
 0-5 pont
 - profit és megtérülés
 0-5 pont
 - marketing
 0-5 pont


Az MTSZA minden Csapatot az Online Rendszeren keresztül értesít arról, hogy a Csapat Pályamunkája bejutott-e az elbírálás második fordulójába, illetve, hogy a Csapat Pályamunkája milyen eredménnyel zárult.


IX. Bírálók

Az MTSZA olyan szakembereket kér fel a Pályamunkák elbírálására, akik képesek az innovációt különböző aspektusaiban értékelni, többek között a szállodaipar, a turizmus-gazdaságtan, a közgazdaságtan, az IT/számítástechnika és a design-művészet területéről.

Az MTSZA által Bírálónak felkért személyek kötelesek az értékelés megkezdését megelőzően írásban nyilatkozni, hogy mely felsőoktatási intézményben végeznek bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet a 2021/2022 tanév őszi félévében. Nem lehet Bíráló adott Pályamunka kapcsán az a szakember, aki a Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez akár a 2021/2022 tanév őszi félévében.

Az MTSZA a Bírálók személyéről és számáról a beérkezett Pályamunkák függvényében dönt.


X. Díjazás

A három kategóriában az elbírálás utolsó fordulójában legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapat tagjai kategóriánkként összesen nettó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint díjat kapnak ösztöndíj formájában. A Csapat tagjai ezen díjra egymás között egyenlő arányban jogosultak. Amennyiben egy kategóriában nem jut tovább Csapat a második fordulóba, úgy abban a kategóriában nem kerül díj kihirdetésre.


XI. Eredményhirdetés

Az eredmények közzétételére az Online Rendszerben kerül sor 2022. február 1. napjáig. Az eredmények nagyközönség számára történő kihirdetésére az MTSZA a – járványhelyzettől, illetve a jogszabályok adta keretektől függően – díjátadó eseményt szervez. A díjátadó esemény esetleges megtartásáról és annak részleteiről az MTSZA a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja a Pályázókat.


XII. Kizárás

Az MTSZA jogosult arra, hogy a Pályázat bármely fázisában bármely Pályázót kizárjon a Versenyből, ha az megszegi a jelen kiírásban foglaltakat vagy olyan magatartást tanúsít, amely jelen Pályázat céljával, akár a Pályázat, akár az MTSZA szellemiségével össze nem egyeztethető.
Pályázatból ki vannak zárva az MTSZA dolgozói, a Bírálók és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.


XIII. Egyéb rendelkezések

Minden egyes Pályázó köteles legkésőbb a Pályamunka benyújtásakor írásban nyilatkozni az az MTSZA felé, hogy a jelen kiírásban írtakat elfogadja, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén az MTSZA a Pályázót (és így adott esetben a teljes Csapatot) bármikor kizárhatja jelen Pályázatból.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályamunka benyújtásával a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül valamennyi felhasználási módra és médiára vonatkozó, térben és időben korlátlan, allicenciába adható, nem kizárólagos felhasználási engedélyt és átdolgozási jogot biztosít az MTSZA részére azzal, hogy a Pályázót természetesen megilleti a neve feltüntetésének joga. A Pályázó tudomásul veszi azt is, hogy az MTSZA jogosult arra, hogy ezen felhasználási ás átdolgozási jogot harmadik személyre ruházza át. A Pályázó felelősséget és jogszavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályamunka jelen bekezdés szerinti felhasználását korlátozná vagy kizárná.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályázó nevére hivatkozást, az MTSZA által vagy az MTSZA megbízásából harmadik személy által a Pályázóról jelen Pályázattal összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt és ennek átdolgozását is az MTSZA időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Pályázat vagy annak tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Pályázat keretében a hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat, az MTSZA fizeti meg a hatóságok felé.
A Pályázó a Pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és tudomásul veszi a Pályázat elbírálásában résztvevők, az MTSZA és a Bírálók döntését.
Az MTSZA kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a jelen Pályázat feltételeit alapos indokkal módosítsa (ideértve a Pályázat estleges visszavonását is), illetve azt, hogy ne hirdessen nyertes Pályázót. A Pályázat feltételeinek alapos indokkal történő módosítása esetén a Pályázókat megilleti a jog, hogy a Pályamunkájukat indokolás nélkül visszavonják és a Pályázatuktól indokolás nélkül elálljanak. Az erre a döntésre vonatkozó tájékoztatást az MTSZA a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.


Budapest, 2021. október 25.
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
képviseli: dr. Princzinger Péter, a Kuratórium elnökeI. számú Melléklet


Versenyszabályzattal kapcsolatos nyilatkozatok

Alulírott Pályázó (Pályázó neve: _______________________; Pályázó születési dátuma: _______________________; Pályázó telefonszáma: _______________________; Pályázó e-mail címe: _______________________) a CheckInn Versenyszabályzat megismerését követően az alábbi kifejezett nyilatkozatokat teszem:

(i) a CheckINN Versenyszabályzatot elfogadom és tudomásul veszem, magamra nézve kötelezőnek ismerem el;

(ii) A Versenyszabályzatban meghatározottak szerint benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyezek az MTSZA részére, a Versenyszabályzatban meghatározott feltételek szerint;

(iii) A Versenyszabályzat adatkezelési tájékoztatóját megismertem és tudomásul vettem; Kép- és hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulásomat az ott írtak szerint vagyok jogosult megadni, illetve visszavonni.Kelt: _______________________

Pályázó aláírása

_______________________


Előttünk, mint tanúk előtt:


Tanú 1
Tanú 2
Név:


Lakcím:


Szig. szám:


 

A Tanúk adatainak kezelője az MTSzA (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. adószáma: 18941610-2-41, e-mail: info@magyarturisztikaiszovetseg.hu). Az adatkezelés jogalapja az MTSza jogos érdeke és az adatkezelés a nyilatkozat valódiságának és jogi kötőerejének ellenőrzéséhez szükséges. Az MTSza ezen jogos érdeke a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 325. §-ára figyelemmel áll fenn. Ön bármikor ingyenes tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az Ön személyes adatait az MTSza Versenyt lebonyolító munkatársai és a www.check-inn.hu weboldalt üzemeltető GAIA Software Kft. kijelölt munkatársai ismerhetik meg; az Ön adatait nem továbbítjuk az EU/EGT-n kívülre és legfeljebb a Verseny lebonyolításától számított 5 évig kezeljük. További tájékoztatásért ismerje meg a jelen Versenykiírás adatkezelési tájékoztató mellékletét.