Pályázati kiírás és szabályzatI. Célok


A turisztikai piac állandóan változó igényei hazánkban is újszerű megoldások bevezetésére sarkallnak, melyben fontos szerepet játszik a feltörekvő generáció innovatív gondolkodásmódja. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (továbbiakban „MTSZA”) munkájának egyik fókusza a modern magyar turizmus megteremtésének elősegítése. Az Alapítvány fókuszpontjaival összhangban, jelen turisztikai innovációs verseny (a továbbiakban: Verseny vagy Pályázat) célja a turizmus ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód ösztönzése a felsőoktatásban résztvevő hallgatók körében, akik egyben a szakmai utánpótlást képviselik. A Pályázat kiírásával az MTSZA platformot kíván biztosítani az egyes ötletek bemutatására, elismerésére és a legkiválóbb koncepciók esetleges megvalósítására, ösztönözve az egyetemi, valamint a főiskolai hallgatók későbbi szakmában történő elhelyezkedését és innovációkra való fogékonyságát.


Hisszük, hogy a versenyelőny kialakításához, illetve megőrzéséhez elengedhetetlen az innovatív ötletek szakmai támogatása és piacra segítése. A digitalizáció és a digitalizációhoz kapcsolható innovációk a turizmus ágazatát is teljes egészében áthatják, hiszen az utóbbi években történt gyors ütemű fejlődéshez jelentősen hozzájárult a digitális technológia átalakulása is. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány hisz a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók újszerű látásmódjában, valamint innovatív gondolkodásmódjában, melyet a Verseny által kíván ösztönözni és elismerni.


II. A Verseny általános bemutatása


Az MTSZA az innováció iránti elkötelezettségével, a turisztikai vállalkozó szellem előre mozdításának érdekében meghirdeti a CheckINN elnevezésű Turisztikai Innovációs Versenyt a magyarországi felsőoktatásban résztvevő, összes hallgató számára. A nagyszabású Verseny keretén belül, a hallgatóknak 3 fős csapatokban lehetőségük van innovációs ötletüket benyújtani. A szakértő bírálók által legjobbnak ítélt pályamunkák nagyértékű díjazásban részesülnek.


III. A Versenyben résztvevő szereplők


1. A Versenyt meghirdető Fél:


Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (a továbbiakban: MTSZA)

Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10;

Ügyintézés helye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., III. emelet 4. ajtó,

Adószám: 18941610-2-42;

Képviselő: dr. Princzinger Péter, a kuratórium elnöke


2. Pályázók köre:


A Versenyben mindazon, nappali, esti, és levelező tagozaton tanuló EGT állampolgárságú vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2020/2021 tanév őszi félévében aktív és nagykorúak és cselekvőképesek. A versenyben részt vehet alap, illetve mesterszakos hallgató is. A Versenyben résztvevők (a továbbiakban: Pályázók, egyes számban Pályázó) kizárólag háromfős csapatot alkotva (a továbbiakban: Csapat), nyújthatnak be pályamunkát (a továbbiakban: Pályamunka) a Pályázatban való részvételre. A csapattagok közül legalább egy főnek a háromból turisztikai képzésen (azaz turizmus-vendéglátás alapszakon, vagy turizmusmenedzsment mesterszakon) kell részt vennie.


A Pályázóknak a Pályázatban való részvételre jelentkezéskor egyedi Csapat nevet szükséges megadniuk. A megadott egyedi Csapat névként nem választható és használható olyan név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:

  • jogellenes (így különösen harmadik személy jogait, szerzői jogot, névjogot vagy más személyiségi jogát sértő), vagy
  • obszcén, közerkölcsöt sértő, gyűlöletet, vagy félelmet keltő, vagy
  • megtévesztő.


Ha az MTSZA megítélése szerint az egyedi Csapat név a jelen pontban foglalt követelményeket nem teljesíti, úgy a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagját 3 munkanapos határidő tűzése mellett a Csapat nevének megváltoztatására hívja fel. Ha a Csapat ezen határidőt elmulasztva a Csapat nevét a jelen pontban foglaltak figyelembevételével nem módosítja, úgy az MTSZA a Csapatot (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázót) a Pályázatban való részvételből a jelen kiírásban írtak szerint kizárhatja.


A Pályázó elfogadja, hogy abban az esetben, ha a pályázó Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor vagy a Pályamunka benyújtását követően, de legkésőbb az Eredményhirdetésig, a Csapat (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó) a Pályázatban való részvételből a jelen Versenykiírásban írtak szerint kizárásra kerülhet.


Egy felsőoktatási intézményből több Csapat is jelentkezhet a Pályázatra, ugyanakkor az egy adott Csapatban induló Pályázóknak ugyanabban a felsőoktatási intézményben kell hallgatói jogviszonnyal rendelkeznie. Abban az esetben, ha adott Csapat vonatkozásában a Pályamunka benyújtását követően bármely olyan körülmény merül fel, amely alapján a Csapatnak a Pályamunka benyújtásakor meglévő tagjai közül bárki, akár a jelen Versenykiírásban írtak miatt vagy egyéb okból nem vehet részt, vagy nem tud részt venni a Pályázat további fázisában, a Csapat meglévő tagjai méltányossági kérelmet írhatnak az MTSZA-nak annak érdekében, hogy a Csapat - és így a további - Pályázók részt vehessenek a Pályázat további fázisaiban. A kérelemben ismertetniük kell a fennálló helyzetet és azt, hogy csökkentett létszámban kívánnak-e a Pályázatban a továbbiakban is részt venni. Az MTSZA részéről ezen kérelmek elbírálásában az MTSZA kuratóriumának mindenkori elnöke vesz részt. Az MTSZA a kérelem átvételét követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.


IV. Pályamunkák témája


A Pályázók és így ennek megfelelően a Csapatok az alábbi kategóriákban és az alábbi területeken nyújthatnak be Pályamunkát:

Kategóriák
Szállodaipar-vendéglátás
Gyógy-és wellness
Aktív turizmus
MICE
Területek
Digitális, IT innováció
Szolgáltatás innováció
Marketing innováció
Zöld innováció


A Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a regisztráció során meg kell adnia, hogy mely kategóriában és mely területen szeretnének Pályamunkát benyújtani.


V. Pályamunka benyújtásának módja, Verseny közzététele


A Pályamunkák benyújtásának helyszíne és módja: meghatározott online rendszeren keresztül történik (a továbbiakban: Online Rendszer), amely az alábbi weboldalon érhető el: www.check-inn.hu. Ez az Online Rendszer egy erre a célra speciálisan kialakított felület, mely lehetőséget biztosít a Pályamunkák benyújtására, majd a bírálatok elvégzésére és nyomon követésére.

A Versenybe történő regisztrációkor a Pályázóknak az alábbi, valós személyes adatokat szükséges megadni:


  • Születési és keresztnév
  • Születési dátum
  • Telefonszám
  • E-mail cím


A Pályázó álnév megadásával nem jogosult részt venni a Pályázaton és a személyes adatai valódiságát az MTSZA felhívásra hitelesen igazolni köteles. Az MTSZA a nem valós adatokkal részt vevő Pályázókat kizárhatja a Pályázatból.


A pályázó Csapatoknak regisztrálniuk kell az Online Rendszerben, megjelölve felsőoktatási intézményüket, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum feltöltése szükséges mindhárom csapattag részéről. A csapattagoknak a jelen Versenyszabályzat I. sz. mellékletének kitöltésével ki kell jelölniük a Csapat nevében nyilatkozattételre jogosult Pályázót. A regisztráció során a nyilatkozattételre jogosult Pályázónak csatolnia kell az egyes Pályázók által a jelen Versenyszabályzat II. sz. melléklete szerinti nyilatkozatát arról, hogy

(i) a jelen versenykiírás elfogadják és tudomásul veszik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el;

(ii) a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában mindegyik Pályázó térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyez az MTSZA részére, a jelen versenykiírásban meghatározott feltételek szerint;

(iii) a Verseny jelen Versenyszabályzat III. sz. melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatóját megismerték és tudomásul veszik.


A nyilatkozatok kapcsán az MTSZA tájékoztatja a Pályázókat, hogy az általuk benyújtott és az MTSZA által elfogadott és díjazott ötlet gyakorlati megvalósításához Csapatként, amennyiben ez a Csapat szándékában áll, aktívan hozzájárulhatnak, az MTSZA-val együttműködhetnek azzal, hogy a jelen Pályázatban ismertetett juttatáson felül egyéb juttatás ezért nem illeti meg a Pályázókat. Az Online Rendszer struktúrájában követi a Pályázat tartalmi kiírásában meghatározottakat, a bírálatok egyszerű elvégzésének érdekében. Kizárólag azon Pályamunkák minősülnek benyújtottnak, amelyek az MTSZA adatai alapján határidőre beérkeznek (feltöltésre kerülnek) az Online Rendszerbe.


VI. A Verseny ütemezése, határidőkre vonatkozó információk


Tevékenység

Dátum 

A verseny indulása

2020.09.01

Road-Show a felsőoktatási intézményekben

2020.09.01-2020.09.15

Első forduló

2020.09.01-2020.10.15

Első fordulós Pályázat benyújtási határideje

2020.10.15. 23:59:59

Első körös bírálat (továbbjut-e vagy sem)

2020.10.15-2020.10.31

Második forduló

2020.11.01-2020.12.15

Második fordulós Pályázat benyújtási határideje

2020.12.15. 23:59:59

Második körös bírálat

2020.12.15-2021.01.10

Végső bírálat és eredmény

2021.01.10

Eredményhirdetés és Díjátadó (Turizmus Gála)

2021.02.01


A fent jelzett határidők bármely Pályázó általi elmulasztása jogvesztő jellegű.VII. Pályamunkák tartalmára vonatkozó előírások

A Pályamunkákat a fentiekben meghatározott Online Rendszeren keresztül az alábbi struktúra szerint várjuk:


Első forduló

 „Elevator pitch”


A csapat és az ötlet rövid bemutatása egy maximum 3 perc hosszúságú „elevator pitch” videó keretében, amely alapján eldől, hogy az ötlet érdemes-e további kidolgozásra és továbbjut-e a második fordulóba. A videónak tartalmaznia kell a csapat rövid bemutatását, az innováció rövid bemutatását és az ötlet rövid koncepcióját.


Maximum 3 perc hosszúságú videó


Második forduló

 Innovációs stratégia


1. Innováció pontos leírása, bemutatása

2. Üzleti modell, amely tartalmazza:

- az innováció erőforrás igényeit, költségeit

- potenciális piacméretet

- profit és megtérülési lehetőségeit

- marketing lehetőségeit


Maximum 10 MB PDF
A Csapat minden egyes Pályázója szavatolja, hogy sem a Pályamunka, sem annak egyetlen eleme, sem a Pályamunkában felhasznált bármely dokumentum, kép, videó stb. nem sérti harmadik személy szellemi vagy egyéb jogát. A Csapat minden egyes Pályázója szintén szavatolja, hogy olyan ötlet nem kerül benyújtásra, amely már más platformon díjazásra, valamint nagyközönség előtt bemutatásra került, illetve olyan ötlet nem nyújtható be Pályamunkaként, amely már beadásra került a 2019-es CheckINN Innovációs Versenyen. A Csapat minden egyes Pályázója kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha megszegi a fenti bekezdésben foglalt szavatosságát, jelen versenyből automatikusan kizárásra kerül. A Pályázók ezen túlmenően vállalják, hogy amennyiben a Pályamunkájuk bejut az elbírálás második fordulójába, felkérésre részt vesznek és szerepelnek azon a videófelvételen, amelyet az MTSZA készít és nagyközönség előtt levetít a 2021. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gála elnevezésű eseményen. A videóban szintén bemutatásra kerül a Közönségdíjas szavazásra javasolt, legfeljebb öt Pályamunka.


VIII. Pályamunkák elbírálása


A Pályamunkák elbírálása két fordulón keresztül történik. Az első forduló során kiválasztásra kerülnek azok az ötletek, amelyek további kidolgozásra érdemesek, és továbbjutnak a második fordulóba.

Minden egyes Pályamunkát az MTSZA által felkért és alábbiakban meghatározásra kerülő Bíráló bírál el. Az egyes Pályamunka elbírálása során nem lehet Bíráló az a szakember, aki az adott Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez akár a 2019/2020. tanév második félévében, akár a 2020/2021. tanév első félévében. Az értékelésben résztvevő személy köteles ezen összeférhetetlenséget azonnal jelezni az MTSZA felé.


Minden Pályamunkát három Bíráló bírál el és bírálónként egy Pályamunka összesen legfeljebb 50 pontot kaphat, mely az alábbiak szerint részleteződik:


 Bírálat 

 Megnevezés

 Pontozási skála

 Innováció pontos leírása, bemutatása

 0-10 pont

 Ötlet újszerűsége, innovációs tartalma

 0-20 pont

 Üzleti modell

 0-20 pont

 - az innováció erőforrás igényeinek, költségeinek meghatározása

 0-5 pont

 - piacméret meghatározása

 0-5 pont

 - profit és megtérülés

 0-5 pont

 - marketing

 0-5 pont


Az MTSZA minden Csapat nyilatkozattételre meghatalmazott Pályázóját e-mailben értesíti arról, hogy a Csapat Pályamunkája bejutott-e az elbírálás második fordulójába, illetve, hogy a Csapat Pályamunkája milyen eredménnyel zárult. Az elbírálás utolsó fordulójában résztvevő összes Bíráló köteles megjelölni a fentieken túl azt a Pályamunkát, amelyet Közönségdíj céljára szavazásra ajánl. A legfeljebb öt legjobb ajánlásban részesülő Pályamunka részt vesz a 2021. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán a Közönségdíj odaítélését szolgáló szavazáson.


IX. Bírálók


Az MTSZA olyan szakembereket kér fel a Pályamunkák elbírálására, akik képesek az innovációt különböző aspektusaiban értékelni, többek között a szállodaipar, a turizmus-gazdaságtan, a közgazdaságtan, az IT/számítástechnika és a design-művészet területéről.


Az MTSZA által Bírálónak felkért személyek kötelesek az értékelés megkezdését megelőzően írásban nyilatkozni, hogy mely felsőoktatási intézményben végeznek bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet akár a 2019/2020 tanév második félévében, akár a 2020/2021 tanév első félévében. Nem lehet Bíráló adott Pályamunka kapcsán az a szakember, aki a Pályamunkát benyújtó Csapat felsőoktatási intézményében bármely jogviszony alapján oktatással kapcsolatos tevékenységet végez akár a 2019/2020 tanév második félévében, akár a 2020/2021 tanév első félévében.


Az MTSZA a Bírálók személyéről és számáról a beérkezett Pályamunkák függvényében dönt.


X. Díjazás


A négy kategóriában az elbírálás utolsó fordulójában legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapat tagjai, kategóriánként összesen nettó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint díjat kapnak ösztöndíj formájában (kategóriánként). A Csapat tagjai ezen díjra egymás között egyenlő arányban jogosultak.

Az MTSZA ezen túl vállalja, hogy partnerein keresztül az Eredményhirdetést követően szponzorációs díjban részesíti azokat a felkészítő tanárokat, akik az adott kategória legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapatok munkáját szakértelmükkel segítették.

Az elbírálás utolsó fordulójában résztvevő Bírálók által az öt legtöbb ajánlásban résztvevő Pályamunkáról közönségdíjas szavazást tart az MTSZA a 2021. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán. A közönségdíjas szavazáson a Turizmus Gála minden résztvevője részt vehet, mindenki azonban csak egyszer szavazhat. Az MTSZA összesíti a szavazatok számát. A legtöbb szavazatban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapat minden tagja, fejenként két db, egy hétre szóló fesztivál bérletet kap a 2021-ben megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválra.


XI. Eredményhirdetés


Az MTSZA a 2021. február 1. napján megrendezésre kerülő Turizmus Gálán egy díjátadó keretén belül ismerteti a Pályázatot és annak lebonyolítását, valamint ezen az eseményen hirdeti ki a nagyközönség számára, hogy kategóriánként mely Pályamunkák kapták a legtöbb pontot.

Az egyes kategóriák nyertesei legkésőbb 2021.01.15-ig e-mail üzenetben meghívásra kerülnek a Turizmus Gálán megrendezendő hivatalos díjátadó ünnepségre.


XII. Kizárás


Az MTSZA jogosult arra, hogy a Pályázat bármely fázisában bármely Pályázót kizárjon a Pályázatból, ha az megszegi a jelen Kiírásban foglaltakat vagy olyan magatartást tanúsít, amely jelen Pályázat céljával, akár a Pályázat, akár az Alapítvány szellemiségével össze nem egyeztethető.

Pályázatból ki vannak zárva az MTSZA dolgozói, a Bírálók és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.


XIII. Egyéb rendelkezések


Minden egyes Pályázó köteles legkésőbb a Pályamunka benyújtásakor írásban nyilatkozni az MTSZA felé, hogy a jelen Kiírásban írtakat elfogadja, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén az MTSZA a Pályázót (és így adott esetben a teljes Csapatot) bármikor kizárhatja jelen Pályázatból.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályamunka benyújtásával a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül valamennyi felhasználási módra és médiára vonatkozó, térben és időben korlátlan, allicenciába adható, nem kizárólagos felhasználási engedélyt és átdolgozási jogot biztosít az MTSZA részére azzal, hogy a Pályázót természetesen megilleti a neve feltüntetésének joga. A Pályázó tudomásul veszi azt is, hogy az MTSZA jogosult arra, hogy ezen felhasználási ás átdolgozási jogot harmadik személyre ruházza át. A Pályázó felelősséget és jogszavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályamunka jelen pont szerinti felhasználását korlátozná vagy kizárná.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályázó nevére hivatkozást, az MTSZA által vagy az MTSZA megbízásából harmadik személy által a Pályázóról jelen Pályázattal összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt és ennek átdolgozását is az MTSZA időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Pályázat és/vagy az MTSZA vagy annak tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére.

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Pályázat keretében a hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat, az MTSZA fizeti meg a hatóságok felé.

A Pályázó a Pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja a Pályázat elbírálásában résztvevők, a Bírálók döntését és tudomásul veszi. Pályázó szintén tudomásul veszi, hogy a Pályázat kiírója az Oktatási Hivatallal egyeztethet a hallgatói jogviszonyának érvényességére vonatkozóan.

Az MTSZA kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a jelen Pályázat feltételeit alapos indokkal módosítsa (ideértve a Pályázat estleges visszavonását is), illetve azt, hogy ne hirdessen nyertes Pályázót. A Pályázat feltételeinek alapos indokkal történő módosítása esetén a Pályázókat megilleti a jog, hogy a Pályamunkájukat indokolás nélkül visszavonják és a pályázatuktól indokolás nélkül elálljanak. Az erre a döntésre vonatkozó tájékoztatást az MTSZA a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.Budapest, 2020. szeptember 1.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

képviseli: dr. Princzinger Péter, a Kuratórium elnökeCookie tájékoztató
Elfogadom A rendszer, a működéséhez csak elengedhetetlenül szükséges cookie-kat használ. Ezek a weboldal technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek.